Säännöt

Yhdistyksen nimi on Glossa – Keskiajan tutkimuksen seura ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää keskiajan tutkimusta, tuntemusta ja opetusta kaikilla tieteenaloilla.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi:

 • järjestää kokouksia, esitelmiä ja opetustilaisuuksia
 • antaa lausuntoja toimialaansa liittyvissä kysymyksissä
 • perustaa hallituksen alaisuudessa toimivia toimikuntia yhdistyksen aatteellisen toiminnan eri alueille
 • sekä harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa

Tarvittaessa toimintaa järjestetään myös ruotsin kielellä.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi:

 • ottaa vastaan lahjoituksia ja avustuksia
 • järjestää maksullisia tilaisuuksia
 • periä jäsenmaksua

Yhdistyksellä on vuosijäseniä ja kunniajäseniä. Vuosijäseneksi voivat liittyä kaikki ne henkilöt, jotka haluavat edistää yhdistyksen tarkoitusperiä ja jotka hallitus jäseniksi hyväksyy. Kunniajäseneksi voidaan kutsua erittäin ansioitunut keskiajan tutkija. Kunniajäsen valitaan kymmenen jäsenen kirjallisesta ehdotuksesta kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, jolloin esityksen tulee saada 5/6 annetuista äänistä.

Vuosijäsen suorittaa yhdistykselle syyskokouksen määräämän jäsenmaksun. Vuosijäsen, joka kahtena perättäisenä vuonna on laiminlyönyt jäsenmaksun suorittamisen, katsotaan hallituksen päätöksellä eronneeksi yhdistyksestä sitä seuraavan vuoden alusta. Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.

Yhdistyksen toiminnasta vastaa hallitus. Hallitukseen kuuluu syyskokouksessa valittu puheenjohtaja ja kahdeksan muuta varsinaista jäsentä sekä näille neljä varajäsentä. Jäsenet ja varajäsenet valitaan kahden vuoden toimikaudeksi siten, että puolet hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, taloudenhoitajan ja sihteerin. Yhdistyksellä voi olla muita yhdistyksen syyskokouksen valitsemia toimihenkilöitä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun viisi sen jäsentä on läsnä. Kutsu hallituksen kokoukseen on esitettävä hallituksen jäsenille vähintään 14 vuorokautta ennen hallituksen kokousta.

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja ja sihteeri, aina kaksi yhdessä.

Yhdistyksen tili- ja toimikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilivuoden hallintoa ja tilejä tarkastamaan valitaan syyskokouksessa kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja heille kaksi varatilintarkastajaa. Edellisen vuoden tilit on jätettävä tarkastettavaksi viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta.

10§ Yhdistyksen päättävänä elimenä on yhdistyksen kokous. Kevätkokous pidetään helmikuun 15. sekä huhtikuun 15. päivän välisenä aikana. Syyskokous pidetään lokakuun 15. sekä joulukuun 15. päivän välisenä aikana, hallituksen määrääminä päivinä. Muita kokouksia pidetään tarpeen mukaan yhdistyslain 20§:n mukaisesti.

11§ Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • hallituksen kertomus edellisen vuoden toiminnasta
 • tilit ja tilintarkastajien lausunto
 • edellisen vuoden tilinpäätöksen vahvistaminen
 • vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille
 • muut hallituksen esittämät asiat ja kokoukselle tehdyt yleiset esitykset, jotka tulee jättää kirjallisina yhdistyksen hallitukselle kaksi viikkoa ennen kokouspäivää

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
 • määrätään jäsenmaksun suuruus seuraavalle vuodelle
 • valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja, hallituksen muut jäsenet sekä muut tarvittavat toimihenkilöt seuraavalle vuodelle
 • valitaan seuraavan toimikauden tilejä tarkistamaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varatilintarkastajaa
 • muut hallituksen esittämät asiat ja kokoukselle tehdyt yleiset esitykset, jotka tulee jättää kirjallisina yhdistyksen hallitukselle kaksi viikkoa ennen kokouspäivää.

12§ Kutsut yhdistyksen kokoukseen on toimitettava jäsenille jäsentiedotteella vähintään neljätoista päivää ennen kokousta.

13§ Nämä säännöt voidaan muuttaa, tai yhdistys purkaa, jos niin päätetään 3/4 enemmistöllä annetuista äänistä kahdessa, vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa. Jos yhdistys purkautuu, on sen varat ja omaisuus luovutettava jollekin rekisteröidylle yhdistykselle tai sellaisen laitoksen hyväksi, jolla on yhdistyksen tarkoitusperiä vastaavaa toimintaa.