Glossan esitelmäilta: Tieteen ja taikuuden harjoittajat keskiajalla ja uuden ajan alussa

Aino Liira

Glossan kevätkokouksen jälkeen 14.3.2023 pidettiin Zoomin välityksellä kevään toinen esitelmäilta, jossa Ida Meerto, Sara Norja, Kristel Nyberg & Mari-Liisa Varila (Turun yliopisto) esittelivät juuri alkanutta tutkimushankettaan Tieteen ja taikuuden rajamailla: Noidat, alkemistit ja astrologit keskiajan ja uuden ajan alun englannin kielessä. Koneen Säätiön rahoittaman hankkeen (2023–25) vastuullisena johtajana toimii Varila (FT). Hankkeen osana toteutetaan roolipeli, jonka avulla tutkimustuloksia esitellään myös tiedeyhteisöä laajemmalle yleisölle.


1200-luvulla elänyt fransiskaani Roger Bacon oli matemaatikko ja luonnontieteilijä, joka tunnetaan myös alkemistina. Lähde: Wellcome Collection.

Pelättyjä noitia vai varhaisia tieteenharjoittajia?

Kolmivuotisessa TiTaRa-tutkimushankkeessa on tavoitteena selvittää, miten keskiajan ja uuden ajan alun teksteissä kirjoitettiin henkilöistä, jotka toimivat nykykäsityksen mukaan tieteen ja taikuuden rajamaastossa. Mitä tekstit kertovat aikalaisten suhtautumisesta esimerkiksi noitiin, alkemisteihin ja astrologeihin? Meerto, Norja ja Varila ovat englannin kielen tutkijoita, joiden tutkimuksessa filologian ja kielentutkimuksen menetelmät yhdistyvät käsikirjoitustutkimuksen ja kirjahistorian sekä bibliografian menetelmiin. Kieltä ja tekstiä lähestytään niiden kulttuurisessa kontekstissa, ja suhtautumista edellä mainittuihin tieteen- ja taikuudenharjoittajiin selvitetään esimerkisi pureutumalla sanastoon ja tekstilajeihin. Tutkimusaineisto on pääasiassa englanninkielistä, mutta mukana on myös monikielistä aineistoa ja tutkimuksessa selvitetään myös esimerkiksi latinan vaikutusta kansankielisissä teksteissä käytettyihin ilmaisuihin.

Keskiajan noitakäsitys

Hankkeessa väitöskirjatutkijana toimiva FM Ida Meerto perehtyy tutkimuksessaan muinais- ja keskienglanninkieliseen noitasanastoon. Sanastoon perehtymällä hän pyrkii muodostamaan kokonaiskuvan siitä, millainen noitakäsitys englannin kielessä vallitsi keskiajalla. Esimerkiksi laki- ja saarnateksteissä kuvattu noituus ja noituudenharjoittajat nähtiin Meerron mukaan uhkana. Noituuden ja taikuuden harjoittajiin voitiin kuitenkin viitata erilaisilla sanoilla, ja Meerron tavoitteena on selvittää, millaisia merkityseroja eri sanoilla oli: millaisia noitia keskiajan teksteissä esiintyy? Miten konteksti, esimerkiksi tekstilaji, saattoi vaikuttaa kirjoittajan sanavalintoihin? Meerto huomioi tutkimuksessaan myös kieltenvälisen vaikutuksen, sillä huomattavan suuri osa etenkin muinaisenglanninkielisistä sanoista esiintyy ainoastaan latinankielisen sanan glossana.

Ælfric, Old English homilies and saints’ lives (Cambridge University Library MS Ii.1.33, f. 61r)

Pyhää Pietaria ja Paavalia käsittelevä homilia, rivillä 14 esiintyy sana ’dry’

Lähde: https://cudl.lib.cam.ac.uk/view/MS-II-00001-00033/135

Alkemia varhaisena tieteenalana

FT Sara Norja tarkastelee hankkeessa erityisesti alkemiaan ja alkemisteihin kohdistuvaa kielenkäyttöä. Alkemiaa lähestytään tutkimuksessa varhaisena tieteenalana. Norjan mukaan kuitenkin jo varhain alkemiaan liitettiin myös mystiikkaa ja henkisyyttä, jotka erottavat sen muista luonnontieteistä. Hankkeen osatutkimuksissa perehdytään mm. siihen, miten alkemian arvostus näkyy teksteissä, millaisia eroja käsikirjoitus- ja painetusta aineistosta löytyy, ja miten latinan vaikutus näkyy englanninkielisessä alkemistisessa terminologiassa. Väitöskirjassaan (2021)  Norja tutki mm. tieteellisen sanaston muodostumista ja latinan vaikutusta englanninkielisen The Mirror of Alchemy -teoksen eri versioissa. Norja on hiljattain kirjoittanut myös suomenkielisen tietokirjan alkemian historiasta länsimaissa (ilmestyy 8.8.2023, SKS Kirjat).


Astrologinen kuvaaja sekä teksti käsittelevät suoneniskentää. Käsikirjoitus 1400-luvun lopulta. Lähde: Wellcome Collection.

Astrologian arvostus

Hankkeen johtaja Mari-Liisa Varila on aiemmassa tutkimuksessaan perehtynyt varhaisiin englanninkielisiin tieteellisiin teksteihin ja erityisesti astrologiaan, jota ei keskiajalla ja uuden ajan alussa vielä selkeästi erotettu astronomiasta. Hankkeessa hän selvittää mm. diskurssintutkimuksen keinoin, miten astrologia ja astrologit nähtiin erilaisissa teksteissä ja tekstilajeissa. Löytyykö eroja esimerkiksi tieteellisten ja uskonnollisten tekstien välillä siinä, miten astrologiaan viitataan? Entä millaisia määreitä astrologeihin teksteissä liitetään: kuvaillaanko heitä vaikkapa taitaviksi (skilful) tai asiantunteviksi (expert)?

Tähtiin kirjoitettu

Kirjailja, TM Kristel Nyberg vastaa hankkeessa työnimellä ”Tähtiin kirjoitettu” kulkevan roolipelin suunnittelusta ja toteutuksesta. Pelin tavoitteena on tarjota yleisölle mahdollisuus tutustua hankkeen teemoihin ilman aiempaa taustatietoa. Peli pohjautuu hankkeen tutkimustuloksiin. Roolipelin avulla herätellään esimerkiksi seuraavanlaisia kysymyksiä: Miten yhteiskunta suhtautui noitiin, astrologeihin ja alkemisteihin? Miten he suhtautuivat itseensä ja omaan viiteryhmäänsä? Miltä tuntuu asettua heidän asemaansa? Roolipeli on määrä julkaista hankkeen viimeisenä vuonna 2025 sekä suomeksi että englanniksi. TiTaRa-hankkeen jäsenet kertovat, että yhteistyötä niin pelin kehittelyn kuin tutkimustulosten esittelynkin osalta on kuitenkin määrä tehdä jo hankkeen aikana esimerkiksi Keskiajan Turun sekä keskiaikaseura Unikankareen kanssa.

Lue lisää hankkeesta Koneen Säätiön Kaivolla-blogista: https://koneensaatio.fi/tarinat-ja-julkaisut/noidat-alkemistit-ja-astrologit-yhteiskunnassa-kielitieteen-keinoin/

Hankkeen etenemistä voi seurata myös Instagramissa ja Twitterissä.

***

FT Aino Liira on tutkijatohtori Turun yliopiston englannin kielen akatemiahankkeessa Varhaismodernit graafiset lukutaidot